A Tanácsadói Rendszer alkalmazása országos szinten

Friss: a Vezetői Tanács módosította az SZMSZ-t. A z aktuális verzió itt érhető el.

Az egyház 2009-es strukturális átalakításának legfőbb célja az volt, hogy a közösségünket társadalmi szintre
tudjuk emelni Magyarországon. Az ISKCON négy tevékenysége közül —  szankírtana, azaz prédikálás; templomok alapítása; lelki avatás; varnásrama társadalmak létrehozása – mindre szükség van, most mégis a varnásrama-társadalom kialakítására helyezzük a hangsúlyt, mivel annak hiányában a Krisna-tudat elterjesztésére
tett erőfeszítéseink korlátozottak.  Ez azt is segíti, hogy közösségünk jogai teljes gyakorlásával élhessen a magyar
társadalomban, és gyakorolhassa a Krisna-tudatot. 


 

A strukturális változás egyik következményeként az egyház vezetése kiemelt feladatként kezeli a közösség építését.  Lelki társadalmunk építése nem csak egy tevékenység a többi mellett, hanem egy olyan program, amely mindent áthat. 

Az egyház vezetésének fontos célja, hogy a közösség tagjainak rendszeres társulása legyen, ugyanakkor
biztosítsa, hogy az ISKCON elveihez és Srila Prabhupáda tanításaihoz hűen folynak a programok. 

Közösségünk egyre nagyobb arányban családos bhaktákból áll, ami azt jelenti, hogy egy családközpontú
egyházzá szeretnénk válni.  Nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni a családos bhakták lelki életének támogatására, azaz olyan rendszert hozunk létre, ahol a családosok egymást tudják segíteni és inspirálni
a lelki életben való fejlődésben és az élet más területén is.

Bombayban, a Rádha Gopinatha Mandira közösségben működő Tanácsadói Rendszer (TR) van a segítségünkre, ami
lehetővé teszi számunkra, hogy megvalósítsuk céljainkat a közösségszervezés és társadalomépítés területén. Azért, hogy a személyesség meg tudjon maradni, és a szeretetre, valamint bizalomra épülő kapcsolatok ne szenvedjenek csorbát, a Rádha Gopinatha Mandir egyre növekvő közössége, Rádhanátha Swami Maharaja inspirációjára 1989-ben elindította a Tanácsadói Rendszert.  Kezdetben csak négy tanácsadó volt, majd idővel mélyebb gyökereket eresztett a rendszer, és jelenleg ötven tanácsadóval és több, mint háromezer taggal működik. 

 A Tanácsadói Rendszer (TR) alkalmazása Országos
szinten
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete
(kérdések és válaszok alapján)

 

 

Tartalom

 

I. Szervezeti felépítés és működés

II. A TR működésével kapcsolatos kérdések

III. A TR-ben való részvétel feltételei, jogok és kötelezettségek

IV. A tanácsadók szerepe és kötelességei

V. Az ásramokkal kapcsolatos kérdések

 I.Szervezeti
felépítés és működés

 

A Tanácsadói Tanács (TT) a tanácsadókból áll. TT határozatképességéhez a tagok 50%-os jelenléte szükséges.

A TT-nak ki kell neveznie egy elnököt. Az elnök nem hoz független döntéseket, csak
megbizonyosodik a megfelelő működésről, és vezeti a TT gyűléseit. A TT
elnökének személyével kapcsolatban a soros elnökség elve érvényesül, és évente
cserélődik.

A TT elnökének feladatai:

 • ·
 • Működteti a Tanácsadói Rendszert
 • Ellenőrzi a titkár tevékenységét·
 • Ellenőrzi a döntések végrehajtását·
 • Ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását·
 • Összegyűjti a visszajelzéseket a bhaktáktól·
 • Egyeztet Sridama prabhuval és Niranjana Swami Maharájával·
 • Kezeli a tanácsadókkal szemben esetlegesen felmerülő problémákat – eleget tesz jelentési kötelezettségének havonta a TT felé·
 • Levezeti aTT gyűléseit·
 • Kivizsgálja vagy kivizsgáltatja a felmerülő problémákat
 • ·
 • Kommunikálja az IT döntését a TT-n.  Az IT elnök kötelezettsége kommunikálni az elnök felé.

 • Beszámolási kötelezettsége van:
  o Templom elnök/igazgató felé, GBC felé
  o Igazgató Tanács felé
 •  Képzi az alelnököt (bizonyos feladatokat delegál az alelnöknek, nem mindent)
 • Minden évben ki kell adni egy füzetet, amely tartalmazza az év során kidolgozott témákat, erre felelősséget vállal
 • Az elnök munkáját az alelnök segíti.  A következő évben az alelnök válik elnökké.
 • A TT-nak ki kell jelölnie egy titkárt, aki a TT és a TR működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, a
  jegyzőkönyvvezetést és a gyűlések szervezését vállalja.

 

II. A TR működésével kapcsolatos kérdések

 

II/1.Mi a célja a Tanácsadói Rendszernek?

 A Tanácsadói Rendszer (TR) célja biztosítani, hogy minden bhakta kapcsolódjon Krisnához egy csoporton keresztül, ahol személyes, lelki, baráti kapcsolatokat ápol más bhaktákkal.  A TR a törődés rendszere, hogy a bhakták megkapják azt a gondoskodást, bizalmat és szeretetet, amely egy életen át a Krisna-tudatban tartja őket.  A TR másik fontos célja, hogy szisztematikus oktatást és rendszeres szolgálatot biztosítson minden szadakának a lelki
életében.

A tanácsadó szó jelentését fontos megértenünk, mert nem teljesen egyezik meg angol megfelelőjével, a
„counselor”-al.  A tanácsadó olyan személy, aki nem magától osztogat tanácsokat, hanem a Tanácsadói Tanácsot
képviselve segít a rábízott bhaktáknak Krisna-tudatosan élni az életüket.  A tanácsadó egy mentor, aki segít a lelki
elvek gyakorlati alkalmazásában az élet minden aspektusában.  Egy lelki jóbarát, egy lelki nagybácsi.

II/2.Hogyan szerveződik az egyházunk oktatási intézménnyé?

 1973-ban Srila Prabhupada elmagyarázta, hogy közösségünk egy oktatási intézmény.  A Back to Godhead 45. számában (1970 körül) Srila Prabhupada a következőket mondta az oktatásról: „Az „oktatás” (education)
szó eredetét fontos figyelembe vennünk. A latin „educere” szóból származik. „E” azt jelenti, hogy kifelé, „ducere” azt jelenti, hogy vezetni, húzni vagy hozni.  Szóval az oktatás azt jelenti, hogy kivezet, kihoz.  Az oktatásnak az
anyagi tudat sötétségéből ki kell vezetni az embert, kiszabadítani a lelket az anyag börtönéből… Ez a valódi oktatás, és a legnagyobb szolgálat, amiben az egyén vagy a társadalom részesülhet.”
Tehát az oktatás azt jelenti, hogy az ember folyamatos vezetést kap, amíg az anyagi világban bajlódik.  A
Tanácsadói Rendszer lesz a közösség oktatásának kerete, ami a lelki élet gyakorlati megvalósításában fog folyamatosan segítséget adni a résztvevő bhaktáknak.

 II/3.Kinek szól a Tanácsadói Rendszer?

 Azoknak, akik eldöntötték, hogy komolyan szeretnék gyakorolni a Krisna-tudatot, Rádhá-Syámát helyezve az életük középpontjába. 

II/4.Ki működteti a Tanácsadói Rendszert? 

 A közösség jelenlegi vezető testülete, az Igazgató Tanács egyfajta katalizátor szerepet játszva segít beindítani a rendszert, de a közösségben élő bhaktáknak kell felelősséget vállalniuk a közösség életére, melynek a TR megfelelő keretet biztosít.  A TR vezetőtestülete a Tanácsadói Tanács (TT), amely a tanácsadókból áll, és rendszeresen tart gyűléseket.  A TT-t a mindenkori Közösségszolgálati Igazgató képviseli az Igazgatótanács gyűlésein.
Ahogy a Tanácsadói Rendszer egyre jobban működik, a TT egyre több felelősséget kap, egyre nagyobb döntési jogkörrel rendelkezik majd. Az Igazgató Tanács és a Tanácsadói Tanács közösen vállal felelősséget a közösségi élet
minden területén.

II/5.Hogyan fog valakinek erősödnie a kapcsolata Rádhá-Syámával, ha résztvesz a TR-ben?

Mivel a magyar játraközéppontjában Rádhá-Syáma áll, és szeretnénk ezt a hangulatot Budapesten és az
egész országban kiterjeszteni, ezért a Krisna-völgyön kívül eső tanácsadói csoportokba rendszeresen járnak majd Krisna-völgyi bhakták.  

II/6. A Tanácsadói Rendszernek milyen előnyei vannak?

 Négy fontos előnyről beszélhetünk:

A tanácsadók rendszeresen találkoznak a Tanácsadói Tanácsban, képzik és inspirálják egymást, ami biztosítja a rendszer minőségét, valamint az együttműködés eredményeképpen nagyobb dolgok megvalósítására leszünk képesek.

Egységes oktatási rendszert fogunk létrehozni a közösség tagjai számára.

A hangsúly a személyes kapcsolatokon és törődésen van.  A tanácsadók Bombayben
azon túl, hogy programot tartanak, folyamatos kapcsolatban vannak azokkal a
személyekkel, akik hozzájuk tartoznak. Az élet minden területén segítenek nekik abban, hogy Krisna-tudatosan
tudjanak élni.

A közösség tagjai a tanácsadókhoz fordulhatnak
minden problémájukkal. A felmerülő kérdéseket és ügyeket a Tanácsadók Tanácsa
kezeli majd.  Ha a probléma orvoslása
további segítséget igényel, akkor az egyházi ombudsman rendszert kereshetik fel
a bhakták.

A Tanácsadói Rendszer egy oktatási, minőségbiztosítási rendszer, ahol a lelki elveken kívül a gyakorlati
megvalósításon is nagy hangsúly van.  A Tanácsadói Rendszer a közösség szervezésnek olyan eszköze, amely családközpontú és önkéntes alapon szerveződik. 

II/7. Mi a feladata a Tanácsadói Tanácsnak?

A közösségben élő bhakták lelki életének segítésére a TT vállal felelősséget, oly módon, hogy a Tanácsadói
Rendszerrel megfelelő keretet biztosít a közösség szerveződéséhez. A TT lesz a gyülekezet életének vezető testülete, oktatási anyagokat dolgoz ki, valamint megszervezi a prédikálást, melyben a közösség tagjait aktívan lefoglalja. Fontos, hogy a TT-ben sok közösségi tag legyen benne.

A TT egyik feladata, hogy a rendszer beindítása után sok felmerülő kérdést folyamatában kezeljen, ezek ütemezését meghatározza, a Tanácsadói Rendszer elveit a gyakorlatba ültesse, valamint egyre több személyt vonjon be a közösség életébe.

II/8. Mit ajánlunk a közösség tagjainak?

 A Tanácsadói Rendszerben a bhaktákról való törődésen és gondoskodáson van a hangsúly, nem csak a csoporttalálkozókon. A Tanácsadói Rendszerben a tagoknak lehetősége van lelki előre menetelre, azaz fogadalomtételre, valamint lelki tanítómester elfogadására. 

Szisztematikus, egyben asrama specifikus oktatást és tanácsadást, valamint rendszeres szolgálatot és
társulási lehetőséget is biztosítunk a csoportokban résztvevő bhaktáknak. 

 

II/9. Hogyan lehet valaki közösségi tag?

A Tanácsadói Rendszer azoknak szól, akik eldöntötték, hogy komolyan szeretnék gyakorolni a Krisna-tudatot,
Rádhá-Syámát helyezve az életük középpontjába. Mindenki lehet tag, aki megfelel a tagok felé támasztott
elvárásoknak.  A rendszer elindításakor minimális elvárások voltak a csoporttagok felé, hogy minél több bhakta kapjon lehetőséget a kapcsolódásra.  Menetközben azonban szükség van arra, hogy a rendszer sztenderdjeit fokozatosan emeljük.  A feltételeket minden újraválasztás során kommunikáljuk a tagok felé.  Ha valaki e feltételeknek megfelel, keresnie kell egy tanácsadót, akinél kérheti, hogy járhasson a csoportjába.  Ha valaki személyesen nem ismeri a tanácsadókat, kérheti a Közösségszolgálati Igazgató segítéségét a választásában. 

 

II/10. Mi lesz azokkal a személyekkel, akik nem akarnak a Tanácsadói
Rendszerbe csatlakozni, vagy egy évet jártak, de más igényeik vannak?

Természetesen gondolunk azokra is, akik még csak most kóstolgatják a Krisna-tudat nektárját.  Számukra lehetőséget biztosítunk a vasárnapi programokon való részvételre, valamint Budapesten a prédikáló csoportok
látogatására.  Lehetőségük lesz különböző képzéseken és tanfolyamokon részt venni (Bhagavad-gíta, etikett, stb.),
valamint lesznek nyílt tanácsadói programok, ahova vendégeket hívhatnak a tanácsadói csoport tagjai, és a meghívott személyek bepillantást nyerhetnek a tanácsadói csoport életébe, társulhatnak bhaktákkal és inspirációt meríthetnek arra, hogy ők is belépjenek a tanácsadói csoportokba.

II/11. Ha eddig már jártam tanácsadó csoportba, akkor járhatok továbbra
is ugyanahhoz a tanácsadóhoz?

A Tanácsadói Rendszerben való részvétel önkéntes alapú. Mindenkinek lehetősége van szabadon tanácsadót
választani. A TR elindításakor mindenkinek felkínáltuk a szabad tanácsadó választást, majd a tanácsadó választást évente ismételjük meg.  Az évente történő újraválasztás nyújt lehetőséget arra, hogy a csoporttag másik tanácsadót válasszon, vagy kipróbáljon egy másik csoportot. 

Egy tanácsadó nem gondolkodhat úgy, hogy „ez az én emberem”, néznie kell az egyén érdekét, azaz a bhaktának
annak a tanácsadónak a csoportjába kell járnia, ahol a legjobban tud fejlődni a lelki életben. 

Az újraválasztás arra is lehetőséget biztosít, hogy a tanácsadó egyes személyeknek más tanácsadót
javasoljon, ha úgy látja, hogy a bhaktának egy másik személy jobb lehetőségeket, nagyobb segítséget tudja adni az életében.

A Tanácsadói Rendszerben részt vevő személyek valójában a Tanácsadói Tanácshoz tartoznak, és a tanácsadó azt a
testületet képviseli, amely a bhakták életére kollektíven felelősséget vállal.

Bizonyos mértékű migráció az egyes csoportok között biztosan lesz, ez természetes.  Idővel mindenki meg fogja találni a helyét ebben a rendszerben. 

II/12. Hány ember járhat egy csoportba?

Maximum 20 felnőtt fő, ezen belül a tanácsadó dönti el, hogy hány emberre tud felelősséget vállalni.  Az évente történő újraválasztások jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanácsadók az elmúlt időszakban szerzett tapasztalataik alapján meg tudják határozni, hogy adott élethelyzetük hány emberre való felelősségvállalást enged meg a számukra.

II/14. Teljes időben szolgálatot teljesítő bhakta esetén a szolgálatát irányító
autoritás lehet-e egyben az illető tanácsadója is? Csak az illető közvetlen
autoritása számít az autoritásának, vagy a felettes igazgató is?

Az az elv érvényesül, hogy egy bhaktának nem lehet ugyanaz a tanácsadója, mint aki a közvetlen szolgálati vezetője, az osztályvezetője, vagy az igazgatója.  Az osztályvezetőknek pedig nem lehet a saját igazgatójuk a tanácsadójuk.  Ez azért fontos alapelv, hogy egy bhakta ne csak egy személytől függjön a közösségen belül, ne érdekből tartozzon egy adott tanácsadóhoz, valamint ha problémái merülnek fel, akkor több emberrel is meg tudja ezeket osztani.  Fontos, hogy mindenki életében legyen legalább egyvalaki, aki az illető lelki életére fókuszál, 100%-ban ezen a téren segíti.

II/15. A tanácsadó autoritásnak számít, vagy pedig nem?  Amit mond, azt tanácsnak, vagy siksának, utasításnak kell tekinteni?

Támogató státuszú bhakták esetén nem beszélhetünk konkrét autoritív kapcsolatról, esetükben a tanácsadójukkal
való kapcsolat inkább inspirációs alapon működik.

Teljes időben szolgálatot végző bhakták esetén a tanácsadó lelki autoritás. A tanácsadó azonban nem ad utasításokat a rá bízottaknak, és nem szól bele a bhakták személyes életébe. A siksa ebben a kapcsolatban nem kötelező érvényű utasítást jelent, hanem megfontolásra érdemes jó tanácsot. A meghódolás egyéni döntésen
alapul, a tanács elfogadása a bhaktának a tanácsadóval való személyes kapcsolatán és a saját döntésén múlik. Ha
ellentmondás lépne fel a szolgálati és lelki utasítások között, akkor ezt az adott bhakta tanácsadójának és
szolgálati autoritásának közösen meg kell beszélniük.

A TR-ben részt vevő bhaktáknak fontos tudatában lenniük, hogy segítséget kapnak az életvezetésükhöz, de a
döntéseik következményeiért ők a felelősek, nem pedig a tanácsadó.  A bhakták felelőssége továbbá, hogy olyan tanácsadót válasszanak, akitől élethelyzetüknek megfelelő tanácsokat várhatnak.

II/16. Van-e lehetőségük csatlakozni a TR-hez azoknak a bhaktáknak, akik
vidéki városban laknak, és nincs lehetőségük, hogy rendszeresen Budapestre vagy
Krisna-völgybe utazzanak? Hogyan történik számukra a tanácsadás? Mikor kerül
bevezetésre a TR azokban a vidéki városokban, ahol van az egyháznak központja (például
Eger, Debrecen)?

Először Budapesten és Krisna-völgyben vezetjük be a TR-t, a vidéki központokkal kapcsolatban pedig a Náma-hatta vezetőkkel közösen 2011-ben fogunk erre vonatkozó stratégiát kidolgozni. Senki sincs kizárva a rendszerből a lakhelye miatt, ugyanakkor egyelőre a vidéki bhakták vágyán és lehetőségein múlik, hogyan tudnak személyes kapcsolatot ápolni a budapesti és Krisna-völgyi tanácsadókkal és más bhaktákkal.  Idővel lesznek vidéki tanácsadók is.

 

II/18. Milyen időnként találkoznak a tanácsadó csoportok? Hol tartják a
gyűléseket?

A tanácsadó csoportok minimum kéthetente találkoznak, természetesen a találkozók lehetnek ennél sűrűbben, hetente is. Ha a tanácsadói csoportgyűlésekre kéthetente kerül sor – mondjuk minden páros héten – akkor minden páratlan héten lehetnek nyílt tanácsadói csoportgyűlések, ahová a csoport tagjai vendégeket is hívhatnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy a csoport hangulatát azok is megtapasztalják, akik még nem döntötték el, hogy csatlakoznak-e a TR-hez.

Minden hónapban sor fog kerülni egy kiemelt vasárnapi programra, hogy a TR-ben résztvevő bhakták a más csoportokba járókkal is találkozhassanak. A tervek szerint ezeken a vasárnapi programokon zajlanak majd a fogadalomtételek, képzési-oktatási, valamint közösségi programok is.

II/19. Mi a biztosíték arra, hogy ez a rendszer nem fog „befuccsolni”?

Mivel az Indiában, a Chowpatty Templomban működő rendszert vesszük alapul (amelyhez hasonló Ukrajnában is
hatásosan működik), valamint az ottani rendszert jól ismerő Srídháma prabhu és Kisori mataji folyamatosan segítenek, ezért a kudarc lehetőségét a minimumra tudjuk csökkenteni.  Ennek további feltétele a bizalom, az összefogás és a közös erőfeszítés.

 

II/20. Honnan értesülnek a közösségünkkel ismerkedő, templomunkba
látogató bhakták a TR-be való belépés lehetőségéről?

Minden olyan programon, ahol komolyabb érdeklődők vesznek részt, meg fogjuk említeni a tanácsadói rendszert,
például a vasárnapi programokon, tanfolyamok záró alkalmain, nyílt tanácsadói csoportokon. A közösségi honlapon is bemutatjuk az új szisztémát, továbbá készítünk egy egységes kiadványt is.

 

II/21. Milyen programokat tudunk kínálni azoknak az
érdeklődőknek, akik a vasárnapi programnál komolyabban szeretnének elmélyülni a
Krisna-tudatban, de nem tagjai a tanácsadói rendszernek?

A vasárnapi programot fejleszteni fogjuk, havi rendszerességgel lesznek kiemelt vasárnapi programok is. Emellett az érdeklődők ellátogathatnak nyílt tanácsadói csoportgyűlésekre, valamint más prédikáló programokra, rendezvényekre is.

 

II/22. Hova továbbítja a tanácsadó a hozzá beérkező esetleges olyan panaszokat
a közösség/Templom működésével kapcsolatban, amire ő nem tud válaszolni, vagy
nem rajta múlik a megoldásuk? Ki vállal felelősséget e kérdések
megválaszolásáért?

A tanácsadó a TT-nak továbbítja az ilyen bejelentéseket, és a TT elnöke vállal felelősséget azért, hogy minden ilyen
ügy kivizsgálásra és orvoslásra kerüljön. Olyan esetekben, amikor a TT nem tud megfelelő megoldással szolgálni, a
bhakták az egyház ombusdman rendszeréhez tudnak fordulni segítségért.

 

II/23. Mit értsünk az alatt, hogy ez a rendszer nagy hangsúlyt fektet a
törődésre és a személyes kapcsolatokra?

A törődés azt jelenti, hogy a tanácsadók nagy figyelmet tanúsítanak a rájuk bízottak fizikai, érzelmi és lelki szükségletei iránt, ami elősegíti a pártfogolt Krisna-tudatos fejlődését. A törődés a problémákat és különböző élethelyzeteket figyelembe vevő nyitott hozzáállást, folyamatos segítő odafigyelést foglalja magában. Az ilyen értelmű törődésre való igényüket a bhakták egy tanácsadói csoportba való önkéntes és szabad választáson alapuló
jelentkezésükkel jelzik. A tanácsadók folyamatos képzésen vesznek részt, melynek során megosztják tapasztalataikat e témákban, így képzik egymást és saját magukat.

II/24. Tud-e egy teljes idős státuszú tanácsadó valóban segítséget
nyújtani a bhakta-közösség civil életet élő támogató tagjának, aki egészen más
élethelyzetben van?

A számára megfelelőnek tartott tanácsadó választása a TR-ben részt vevő bhakta
felelőssége. Ha egy támogató bhakta úgy gondolja, hogy egy önkéntes státuszú tanácsadó nem tud kompetens módon segítséget nyújtani az életében, akkor kereshet egy hasonló élethelyzetben lévő tanácsadót. Idővel egyre több támogató státuszú bhakta lesz a TR-ben.

II/25. Csak a tanácsadók adhatnak tanácsot? Milyen kérdésekben lehet
másokhoz fordulni?

Az élet sajátos területein természetesen lehet más bhaktáktól is tanácsot kérni a közösségen belül.   Ha azonban valaki a hivatalos tanácsadójától eltérő tartalmú tanácsot kap, akkor azt meg kell beszélnie a tanácsadójával. A tanácsadói rendszerben részt vevő bhakták felelőssége, hogy ha bárkitől valami olyat hallanak, ami megzavarja őket, akkor azt beszéljék meg a tanácsadójukkal. 

A közösség tagjait arra kérjük, tartsák tiszteletben azt az elvet, hogy egy bhakta életével kapcsolatos komolyabb kérdésekben ne adnak neki tanácsot, hanem az illetőt bátorítsák arra, hogy forduljon a saját tanácsadójához. Ez az elv a tanácsadók között is érvényes, vagyis az élet komolyabb kérdéseiben egy tanácsadó nem adhat tanácsot egy másik csoportba járó bhaktának. 

 

II/27. Mi lesz velem, ha az eddigi tanácsadóm a következő időszakra nem
vállal tanácsadói szolgálatot?

A tanácsadói rendszerben a csoporttagok életére nem a tanácsadók, hanem a TT vállal felelősséget kollektíven.  Ez a felelősségvállalás azután a tanácsadókon keresztül nyilvánul meg a bhakták felé.  Tehát az elv az, hogy a közösség tagjai nem a tanácsadókhoz tartoznak, hanem a TT-hoz.

Ha egy olyan személy, aki eddig tanácsadó volt, de az élethelyzete miatt a következő időszakban nem tud ilyen
felelősséget vállalni, akkor az addigi csoportjába járó személyeket átirányítja egy másik csoportba, egyeztetve a csoport minden tagjával az igényeiket illetően.

 

II/28. A TR és a prédikáló csoportok hogyan működnek együtt?

A közösségszervezés és törődés rendszere a magyar yátrában a Tanácsadói Rendszer.  A TR és a prédikáló csoportok párhuzamosan működnek, azonban semmilyen versengésről nem beszélhetünk.  A prédikáló csoportokat Budapesten a Prédikálási Igazgató koordinálja, és céljuk, hogy inspiráljanak új bhaktákat arra, hogy csatlakozzanak a TR-hez, és vállaljanak felelősséget, kötelezzék el
magukat a misszió terjesztése mellett. Amíg a prédikáló csoportokban nincs semmilyen elvárás a programokon részt vevő személyek felé, addig a TR tagjai elkötelezettek a közösség és a
prédikálás iránt.

 

II/29. Hogyan fogják pontosan számon tartani,
mérni és értékelni a tagok által végzett szolgálatokat?

 

Ez a téma azért is vetődik fel, mert a rendszerben való részvétel egyik feltétele a rendszeres szolgálatok végzése. A szolgálatok számon tartásának rendszerét még ki kell dolgozni. Ebben egy CRM nevű program lesz a segítségünkre, melyet 2011 második felében kezdünk használni. (A CRM egy olyan számítógépes adatbázis kezelő program, amely a közösség tagjainak adatain kívül például a vállalt szolgálatokat is képes naplózni, nyilvántartani.) A szolgálatok vállalását a bhakták élethelyzetének figyelembevételével fogjuk értékelni, igyekezvén elkerülni az igazságtalan összehasonlításokat és konfliktusokat.

 

II/30. Milyen praktikus hasznot jelent a TR?

A TR-ben a tanácsadók és a csoporttagok folyamatos képzésben részesülnek. A tanácsadók együtt dolgoznak, a közösséget egységében látják és koordinálják, így nagyobb eredményeket érhetünk el a bhakták fejlődése és a Krisna-tudat terjesztése terén. Az oktatás ezen a módon szervezettebb
formában fog megvalósulni.  

A bhakták nem csak a csoporttalálkozó keretein belül találkoznak a tanácsadóval, hanem a hét folyamán személyesen vagy telefonon akár többször is beszélnek, így a kapcsolatuk mélyebb,
inspirálóbb és élőbb.

A lelki tanítómester elfogadása, első és második avatás feltétele, hogy valaki aktív tagja egy tanácsadói csoportnak, és a tanácsadó javasolja a bhaktát.

 

II/31. Lesz-e a tanácsadóknak szava a MKTHK vezetősége felé? Mi garantálja,
hogy a vezetők érzékenyen, figyelmesen fogják ezeket fogadni, és hogy közvetlen
módon is érdekelni fogják őket az „egyszerű bhakták” gondjai és észrevételei?

A TR létrejöttének egyik oka éppen az, hogy a vezetőség figyelmet fordít a bhakták igényeire. A tanácsadóknak lesz szavuk a vezetés felé.  Az IT a TT-vel szoros együttműködésben fog dolgozni a közösséget érintő témákban

 

II/32. Van-e minimális csoportlétszám?

A minimális csoportlétszám 6 felnőtt (plusz a tanácsadók).  Így ha valaki hiányzik, akkor még mindig
érdemes megtartani a csoporttalálkozót.

 

II/33. Fogadhat-e el a tanácsadó adományt (pénz,
ajándékot) saját részére a csoport tagjaitól?

Pénzt nem. Természetesen a „dadáti pratigrihnáti” (adás-elfogadás) elv érvényesülése fontos az emberi kapcsolatainkban: „Adományozás, adományok elfogadása, az elme bizalmas feltárása, bizalmas érdeklődés, praszádam elfogadása és felajánlása — ez a bhakták közötti szeretet hat jele.”

(Sríla Rúpa Goswami: Tanítások nektárja 4. vers)

„Bármikor, ha jelen van a príti, a bensőséges kapcsolatok szeretete, akkor ez a hat cselekedet mindig előfordul … A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete azért alakult meg, hogy a bhakták között lehetővé tegye ezt a hatféle kapcsolatot.” (Sríla Prabhupáda magyarázata)

A tanácsadó fogadhat el kisebb ajándékokat a csoport tagjaitól, ugyanakkor ügyelnie kell arra, hogy a
csoporttagok által felajánlott ajándékokat és szolgálatokat a bhaktákkal való kapcsolatának erősítése érdekében fogadja el, ne pedig a saját érzékkielégítése miatt, azaz ne teremtsen személyi kultuszt. A TT tagjai figyelnek egymásra, hogy ez ne történhessen meg, valamint a csoport tagjai is jelezhetik a TT felé, ha saját tanácsadójuknál ilyen tendenciát vélnének felfedezni. 

A fő elv, hogy a tanácsadó gyakorolja az önzetlenséget, és többet ad, mint amennyit elfogad. 

II/34. Visszautasíthat-e egy tanácsadó
egy csoportjába jelentkező tagot?

Igen, ha úgy látja, hogy az illetőért nem tud felelősséget vállalni.  Ezt a tanácsadó a TT felé minden esetben jelzi.  Ilyenkor a TT segít abban, hogy az adott bhakta másik tanácsadót választhasson.

 

II/35. Eltanácsolhat-e egy
tanácsadó valakit, akit már pártfogol egy ideje?  Ha igen, hogyan?

Igen, ha úgy ítéli meg, hogy az adott bhaktára nem tud felelősséget vállalni. Ilyen indok lehet, ha a csoporttag megszegi a TR és a közösség szabályait, hátráltatja a csoport fejlődését, bomlasztja az együttműködést, illetve magatartásával rontja a hangulatot. Az ilyen eseteket a tanácsadó
minden esetben a TT-nak jelzi. Ha az adott bhakta csak az adott csoport életében nem tudott megfelelően részt venni, akkor a TT segít neki másik tanácsadót választani.

 

II/36. Van-e alsó korhatár, amelytől valaki a csoport tagja lehet?

Szülői felügyelet esetén nincs. A csoporttalálkozókra a tagok gyerekekkel együtt is mehetnek, de biztosítani
kell, hogy a gyermek ne zavarja a találkozó menetét.

Tanácsadót csak 14 éves kor felett fogadhat el valaki, ha ebbe a szülei írásban beleegyeznek. Másképp 18 év
az alsó korhatár.

 

II/37. Az egyes csoportokban ugyanazok a témák kerülnek szóba, vagy minden
tanácsadó egyénileg találja ki? Mi lesz egy csoportgyűlésen a program pontos
menete?

Közös témákat fogunk megbeszélni a csoportokban. 

Tanácsadói csoporttalálkozók menete:

 

· Kéthetente van (lehet hetente is)
· 1,5–2 óra hosszúságú
· legalább 15 perc éneklés, bhadzsana
· személyes élmények, megvalósítások megbeszélése
· vaisnava imák, dalok, versek közös tanulása
· valamelyik csoporttag kiselőadása, amit közösen megbeszélnek
· könyvből felolvasás, Krisna-kathá közös megbeszélése (a témák ugyanazok minden csoport számára, ez lehet inkarnációk vagy ácsárják megjelenése is)
· házi feladat, valamire odafigyelni a személyes életben a következő találkozóig, vagy valamilyen témát kidolgozni praszádam.


 

II/38. Mi történik a Tanácsadói Tanács gyűlésein?

A Tanácsadói Tanács gyűléseinek menete (melyeken a tanácsadók vesznek részt):

· A TT egyelőre hetente, később kéthetente találkozik.

· A találkozók hossza 2-2,5 óra.

· Kezdetben több szó esik szervezési kérdésekről (ideálisan csak 15-20 perc), nagyobb részben pedig lelki témák állnak a központban; elvek, oktatási anyagok megtárgyalása.

· A találkozók az egyes csoportokban gyűjtött tapasztalatok megosztásával kezdődnek.

· Mindig van egy prezentáció (például a vaisnavák 26 tulajdonsága), amiből a többiek is előre felkészülnek, akár kiscsoportok is.  A tanácsadók a csoportoknak szóló oktatási anyagot közösen dolgozzák ki, időről-időre felkészülnek bizonyos témákból.

· Megbeszélés, hogy a prezentációban elhangzottakat hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni

· Félévente két napot együtt töltenek a tanácsadók (sat-sanga).

 

III.A TR-ben való
részvétel feltételei, jogok és kötelezettségek

III/1. Van tagsági feltétele a TR-ben való részvételnek?

Annak, aki szeretne részt venni a TR-ben, az egyház hivatalos, aktív tagjának kell lennie.  Ez azt jelenti, hogy be kell lépnie az MKTHK tagságba.

 

III/3. Pontosan milyen feltételei vannak a TR-ben való részvételnek?

A TR-hez való csatlakozás feltételei 2011 januárjától a következők:

· Sraddhaván fogadalom (naponta legalább egy kör dzsapa és vegetariánus étrend).

· Krisna elfogadása, mint az Istenség Legfelsőbb Személyisége.

· Sríla Prabhupáda elfogadása alapító ácsárjaként és siksa-guruként.

· Az ISKCON és MKTHK autoritásként való elfogadása.

· Részvétel a csoporttalálkozók legalább 75%-án.

· Havi egy kiemelt vasárnapi programon való részvétel.

· Közösségi szemináriumokon való részvétel.

· Rendszeres szolgálatvállalás

· MKTHK tagság. (egyházi regisztráció)

III/4. Milyen jogokkal és lehetőségekkel jár a tanácsadó rendszerhez
való tartozás?

 

A tagok számára a rendszer a következő lehetőségeket biztosítja:

· Mindig van egy olyan ember az életükben, akihez bizalommal fordulhatnak. 

· A lelki életben való fejlődésükhöz folyamatos támogatást kapnak.

· Lehetőségük van lelki előre menetelre (fogadalomtétel és avatások).

· Rendszeres oktatásban részesülhetnek, képzéseken vehetnek részt.

· Rendszeres szolgálatot végezhetnek.

· Folyamatos vaisnava társulásra van lehetőségük.

· Képzés kaphatnak az ásramájukat illetően.

· Személyes tanácsadásban részesülhetnek életük minden területén.

· Választhatnak a szabad kapacitással rendelkező tanácsadók közül.

 

III/5. Szabadon lehet-e tanácsadót váltani? A tanácsadóknak hogyan kell
viszonyulniuk ahhoz, ha egy pártfogoltjuk egy másik tanácsadóhoz szeretne
átmenni?

 

A tanácsadó egyáltalán nem erőltetheti, hogy valaki ő csoportjába járjon. A tagok számára biztosított a teljesen szabad választás lehetősége. Általánosságban évente nyílik lehetőség változtatásra, egyedi esetekben ezen időszakon belül is sor kerülhet erre. Ha egy bhakta kifejezi a vágyát, hogy tanácsadót szeretne váltani, akkor az addigi tanácsadójának kötelessége ebben a törekvésében bátorítani, és segíteni a váltást, megszüntetve minden esetleges félelmet, aggodalmat, és fenntartást a bhakta elméjében. A tanácsadó kizárólag a bhakta érdekeit nézi, és ha az illető úgy gondolja, hogy jobban érezné magát egy másik csoportban, akkor örömmel segít neki ennek a kedvezőbb helyzetnek az elérésében. Azaz évente egyszer egy konkrét időpontban mindenki újraválaszt, de menet közben egy alkalommal átmehet másik csoportba.  Ilyenkor szándékát jelezni kell a tanácsadója vagy a TT elnök felé.  A TT elnök beszéljen a pártfogolttal és derítse ki mi az oka annak, hogy tanácsadót szeretne váltani.  A beszélgetés nem azt a célt szolgálja, hogy lebeszéljük a bhaktát a váltásról, hanem, hogy az esetleges problémák vagy konfliktusok kiderítéséből tanulhassanak a tanácsadók, illetve, hogy a pártfogoltak is tisztában legyenek azzal, hogy mit várhatnak a TR-től.

 

IV. A tanácsadók szerepe és kötelességei

IV/1. Ki egy tanácsadó?

A tanácsadó egy elkötelezett jóakaró, aki az önfeláldozás hangulatában az élet minden területén segíti a
rábízottakat.  Tanácsadó az, aki képes törődni másokkal.  Természetesen fontos, hogy megfelelő megértése legyen a Krisna-tudatos filozófiáról és a lelki gyakorlatokról. 

Tanácsadó az az első avatott tanítvány lehet, akik a megfelelő képzéseket elvégezte, és a TT iránymutatását
követve segíti más bhakták életét.

IV/2. Mi a feladata a tanácsadónak?

A tanácsadó személyes kapcsolatokat ápolva törődik a csoportjába járó bhaktákkal, valamint Krisna-tudatos oktatásban részesíti őket. Inspirálja a hozzá járó személyeket, valamint nyomon követi a lelki életben való fejlődésüket.  A tanácsadó olyan, mint egy idősebb testvér, aki bátorítja a hozzá járó személyeket, hogy tartsanak kapcsolatot a közösség többi tagjával is, azaz más tanácsadói csoportokba járó bhaktákkal is ápoljanak szeretetteljes baráti kapcsolatokat. A tanácsadó másik fontos kötelessége, hogy részt vegyen a Tanácsadói Tanács munkájában, és segítse a közösségi  élet szervezését, részt vegyen a közösség számára oktatási anyagok kidolgozásában.

 

IV/3. Mi biztosítja és hogyan ellenőrizhető, hogy egy tanácsadó lelki
élete biztos alapokon áll?

·A TT felelőssége, hogy ellenőrizze a tanácsadók lelki életét. Ennek egyik eszköze lesz a közösségi honlapon vezetett szádhana táblázat. 

·A lentebb meghatározott szádhana betartása biztosítja a tanácsadók lelki szilárdságát.

 

IV/4. Milyen feltételeknek kell megfelelnie valakinek ahhoz, hogy
tanácsadó lehessen? Ki határozza meg ezeket és ki ellenőrzi, hogy valóban
megvalósulnak-e?

Egy tanácsadóval szemben támasztott követelmények:

· A tanácsadókat a TT ajánlja és a TR vezetője nevezi ki 

· A tanácsadó egy „hivatásos őrangyal”, aki az élet minden területén igyekszik segíteni a
rábízottakat. A tanácsadó képes arra, hogy törődjön másokkal.

· Megfelelő megértéssel rendelkezik a Krisna-tudatos filozófiáról és lelki gyakorlatokról.

· Filozófia téren Bhakti-sásztri vizsgával rendelkezik.

· A templomban vagy az otthonában rendszeres szádhanát gyakorol (dzsapa, olvasás, leckehallgatás,
kapcsolattartás a bhaktákkal, rendszeres szolgálatvégzés). 

· Az együttműködés érdekében és a bhakták szolgájaként alárendeli magát a TT döntéseinek és álláspontjának

· Követi a TT működési elveit és szabályait, továbbá minden körülmények között képviseli a TT döntéseit és álláspontját.

· Képes arra, hogy a hely, az idő és körülmények figyelembevételével megfelelő tanácsot adjon.

· Nem képvisel túlságosan szélsőséges álláspontot.

· Az önfeláldozás hangulatában hajlandó arra, hogy áldozatokat hozzon mások segítése érdekében.

· A tanácsadó együtt érző, őszintén akarja és szolgálja mások jólétét.

· Meghatározott ideje bhakta az ISKCON keretein belül (legalább három éve).

· Legalább első avatással rendelkezik.

· Képes figyelmesen meghallgatni másokat, megfelelő érzelmi intelligenciával rendelkezik.

· Érett, józan bhakta.

· Követi a vaisnava etikettet, megfelelő viselkedést tanúsít, rendszeres szolgálatot végez,
és elkötelezett a misszió mellett.

· Az asramhelyzete szilárd.

· Betartja az ISKCON és az MKTHK törvényeit, lojális az intézmény, valamint a Tanácsadói
Tanács iránt.

 

IV/5. Milyen rendszerességgel kell részt vennie egy tanácsadónak a
templomi reggeli programokon?

 

Figyelembe kell vennünk, hogy az önkéntes (teljes idős) és a támogató helyzetben lévő tanácsadó-bhakták élethelyzete és időbeosztása jelentősen eltér. Ezt tiszteletben tartva az a közös elv került meghatározásra, hogy a tanácsadóknak hetente egy teljes reggeli program kell jelen lenniük. Ezen túlmenően a teljes idős bhaktáknak természetesen a templomuk által meghatározott
gyakorisággal kell jelen lenniük a reggeli programokon.

 

A tanácsadók szádhanájával és egyéb kötelességeivel kapcsolatos elvárások:

· Hetente egy teljes reggeli programon való részvétel.
· Az avatási fogadalmak betartása (16 kör, 4 erkölcsi szabály).
· Korai kelés, rövid otthoni program, murti ébresztés (ha van), legalább egy vers elolvasása a Bhagavad-gítából.
· Rendszeres olvasás és leckehallgatás (például otthoni vagy templomi reggeli program keretében).
· Részvétel a Tanácsadói Tanács gyűlésein.
· A vasárnapi programokon való részvétel (legalább minden második alkalommal).
· A tanácsadói csoport találkozója kéthetente, erre való felkészülés.
· Személyes, heti szintű törődés a bhaktákkal, ideális esetben személyesen, ha arra nincs lehetőség, akkor telefonon, skype-on.
· A csoport tagjaival közös szolgálat a templomban, illetve a prédikálásban.
· A Bhakta-sanga találkozókon való részvétel
·Évente kétszer két együtt töltött nap a tanácsadókkal (sat-sanga)

 

IV/6. Milyen képzéseken kell kötelezően részt venniük a tanácsadóknak?

Mindazon képzéseken részt kell venniük, melyeket a jövőben a TT meghatároz. Országos képzések, szemináriumok.

 

IV/8. Szükséges-e, hogy az ásrama helyzetén (családi állapotán) kívül a varna helyzete (munkája) is stabil legyen a tanácsadónak?

Ezt nem fogjuk külön ellenőrizni, de nyilvánvalóan egy tanácsadó akkor képes felelősséget vállalni másokért, ha
saját magáról már sikeresen tud gondoskodni. 

IV/9. Milyen esetben veszíti el egy tanácsadó a felhatalmazását? Mi
miatt vonhatja meg tőle a TT a tanácsadói megbízatását?

·Ha a tanácsadó bizalmas, személyes információkkal visszaél, pletykál.

·Saját célra használja az embereket, és saját magát szolgáltatja.

·Ha a TT-n megvitatásra került és elfogadott anyagokat, közös határozatokat nem szentírásként kezeli, és nem a közös álláspont szerint kommunikál a közösség tagjaival, hanem saját álláspontját hangsúlyozza, amivel a rendszer egységét és integritását sérti.

·Ha nem tesz eleget a tanácsadókkal szemben támasztott elvárásoknak.

·Ha súlyosan megszegi az MKTHK és az ISKCON mindenkori törvényeit.

·Ha egy tanácsadó elválik, akkor a TT a bhakta-bíróság döntését fogadja el iránymutatónak az illető csoportvezetői szolgálatával kapcsolatban. A bhakta-bíróság döntéséig a TT bizalmat szavazhat a tanácsadónak szolgálatának folytatásához, vagy felfüggesztheti azt.

 

IV/10. Mi a folyamata a tanácsadói felhatalmazás visszavonásának?

 Kérjük, ha a közösség tagjainak bármilyen észrevétele van valamely tanácsadóval kapcsolatban, akkor ezt
jelezzék a TT felé. Nem jelzett problémákkal kapcsolatban nem tudunk felelősséget vállalni és segíteni.

A közösségi honlapon lesz panasztételi lehetőség, ahova a TR tagjai saját nevük és az érintettek nevének
feltüntetésével megírhatják az észrevételeiket.  Csak a névvel ellátott bejelentéseket tudjuk kivizsgálni.
 A honlapon beérkező panaszok automatikusan a kuratórium aktuális tagjaihoz jutnak el.

A beérkező ügyeket maximálisan bizalmasan kezeljük, a panasztevő számára garantáljuk, hogy bejelentése miatt
semmilyen hátrány nem érheti.

Ha kiderül, hogy egy tanácsadó valóban hibát követett el, akkor egy háromfős vizsgálóbizottság áll fel, amely kivizsgálja az ügyet.  A tanácsadó először szóban, majd írásban figyelmeztetést kap, illetve az ügy súlyosságától függően határozott vagy határozatlan időre felmenthetik a szolgálata alól.

IV/11. A tanácsadóknak milyen rendszerességgel kell részt venniük a TT munkájában?

Négyből három alkalommal (azaz 75%-ban) személyesen jelen kell lenniük a TT gyűlésein.  Kivételt képeznek ez alól az igazolt hiányzások (betegség, külföldi tartózkodás stb.). A tanácsadóknak folyamatosan nyomon kell
követniük a TT munkáját, határozatait.  Ha egy tanácsadó nem vett részt a gyűlésen, akkor az ő dolga, hogy tájékozódjon a gyűlésen történtekről.

IV/12. Mi biztosítja a tanácsadó és a pártfogoltjai közötti kapcsolat intenzitását?

A TT felügyeli a tanácsadók tevékenységét, és megbizonyosodik róla, hogy a tanácsadók ápolják a
kapcsolataikat. A tanácsadói csoportokban részt vevő bhakták is jelezhetnek a TT felé, ha nem elégedettek a tanácsadójuk rájuk való odafigyelésével.

IV/13. Ki a felelős a tanácsadó és a pártfogolt közötti kapcsolat rendszerességéért és minőségéért?

Mind a ketten felelősek a kapcsolat alakulásáért.

 

IV/14. Milyen időnként kötelező konzultálniuk, és melyikük felelőssége ennek a minimális rendszerességnek a biztosítása?

 

A tanácsadónak és a csoportjához tartozó bhaktáknak legalább heti rendszerességgel kommunikálniuk kell egymással. A beszélgetéseik hosszát természetesen befolyásolja, hogy az adott helyzetben mennyi témát kell
megbeszélniük.

 

IV/15. Mi történik, ha egy tanácsadó nem szeretné, vagy a körülmények miatt nem tudja folytatni ezt a szolgálatát? 

Az ilyen eseteket egyedileg kezeli a TT. Rendkívüli esetben a tanácsadónak legalább egy hónapig fenn kell még tartania a felelősségét, és egyeztetnie kell azon tanácsadókkal, akikhez az addigi csoporttagjai átmennek.  Ha a TT
döntése szerint nem rendkívüli esetről van szó, akkor a következő tanácsadó újraválasztásig vezeti a csoportot. (Az újraválasztás, illetve a választás megerősítése félévente történik.)

 

IV/16. Ki jelentkezhet tanácsadónak, és hogyan teheti ezt meg?

Az jelentkezhet, aki valamelyik tanácsadói csoportba jár, és ott segít az adott tanácsadónak.  Amikor a saját tanácsadója alkalmasnak látja, akkor ajánlja az illetőt a TT felé.  

IV/17. Mi történik akkor, ha egy tanácsadónak van szüksége tanácsra, segítségre?

Ha egy tanácsadónak megoldásra váró problémája támad, akkor ezzel a TT-hez fordulhat.  Ha az ügye bizalmasabb jellegű, akkor választhat magának valakit a TT tagjai közül. (Chowpattyban a tanácsadóknak is van egy tanácsadójuk, aki szükség esetén segítséget nyújt.)  A tanácsadók tartsanak fenn 1-2 másik tanácsadóval bizalmas, baráti kapcsolatot, akikhez fordulni tudnak, ha támogatásra, véleményre vagy tanácsra van szükségük.  A tanácsadók egymás között a bizalmasság elvének figyelembe vételével megbeszélhetik egymással pártfogoltjaik problémáit azzal a céllal, hogy a lehető legjobb Krisna-tudatos tanácsot tudják adni.

 

IV/18. Milyen módon közvetíti a tanácsadó a hozzá esetleg beérkező észrevételeket, panaszokat?

 A tanácsadó meghallgatja a panaszt és a TT elé tárja.  Onnantól kezdve a TT kuratóriuma felelős a panasz elbírálásáért és orvoslásáért.

IV/19. Konkrétan mit tehet, és mit nem tehet a csoportjában élőkért egy tanácsadó?

Az MKTHK törvényeit betartva minden tőle telhetőt igyekszik megtenni, és a sadhuk, a guru és a sásztra utasításaival összhangban ad tanácsot a hozzá tartozóknak. 

 

V. Az ásramokkal kapcsolatos kérdések

 

V/1. Társuló feleknek vagy grihasztha pároknak ugyanaz a bhakta lesz a
tanácsadójuk?

Igen. Ha a házaspár egyik fele tagja szeretne lenni a TR-ben, a másik fél viszont nem, akkor az, aki részt akar
venni, kezdjen el járni a csoporttalálkozókra, miközben bátoríthatja a másik felet is a csatlakozásra. Ha mind a ketten szeretnének a TR tagjai lenni, csak különböző csoportokban, akkor döntsék el együtt, hogy szervezeti szempontból melyik csoporthoz szeretnének tartozni. Ettől függetlenül a páros azon tagja, aki eredetileg nem ehhez a csoporthoz akart tartozni, nyugodtan kérhet tanácsot másik tanácsadótól is, akár még a csoporttalálkozóin is részt vehet. Ezt meg lehet beszélni, ugyanakkor szervezeti szempontból mindenképp tartozzanak egy csoportba. Ha így alakul, akkor ez ahhoz is hozzásegíti a bhaktákat, hogy további mély kapcsolatokat alakíthassanak ki, és jobban megismerjenek másokat.Minél több bhaktával van közeli kapcsolatunk a közösségben, annál biztosabb a helyzetünk a Krisna-tudatban. 

 

V/2. A Tanácsadói Rendszerben a grihasztha tanácsadók elvileg a feleségükkel
együtt vállalnak felelősséget a csoportjukba járó bhakták életének segítéséért.
Mi a helyzet akkor, ha egy tanácsadó
prabhunak a felesége tanácsadóként nem aktív?

 

Azok a tanácsadók, akiknek a felesége nem vállal aktív szerepet a TR-ben, nem adhatnak tanácsot brahmacáriníknak, vagy egyedülálló mátájíknak. Amikor pedig grihasztha ásramában lévő mátájínak adnak tanácsot, akkor a mátáji férjének, vagy a tanácsadó feleségének jelen kell lennie. 

 

V/3. A különböző ásramákba tartozó tanácsadók milyen ásrama-helyzetű (családi
állapotú) tagokat fogadhatnak a csoportjukba?

Naisthiki brahmacsárí csak hasonló helyzetű brahmacsárí csoportjába járhat. Upakurvána brahmacsárí választhat, hogy naisthikí brahmacárí, vagy grihasztha tanácsadóhoz akar járni. A még nem házas, de már társuló bhakták grihasztha tanácsadót választhatnak. Grihasztha bhakták grihasztha tanácsadót választhatnak. Az egyedülálló férfiak járhatnak brahmacsárí vagy grihasztha tanácsadó csoportjába is. Az egyedülálló mátájík választhatnak brahmacáriní, vagy grihasztha párt is tanácsadójuknak. Ha valaki grihasztha párt választ, akkor a mátájí tanácsadónál vesz menedéket, a prabhu tanácsadó csak a felesége jelenlétében beszélhet a mátájíval. Vánaprasztha mátájík járhatnak vánapraszthákhoz vagy grihaszthákhoz is. Vánaprasztha férfiak járhatnak vánapraszthákhoz és grihaszthákhoz egyaránt. Naisthiki brahmacsárí csak hasonló helyzetű brahmacsárí csoportjába járhat. Upakurvána brahmacsárí választhat, hogy naisthikí brahmacárí, vagy grihasztha tanácsadóhoz akar járni. A még nem házas, de már társuló bhakták grihasztha tanácsadót választhatnak. Grihasztha bhakták grihasztha tanácsadót választhatnak. Az egyedülálló férfiak járhatnak brahmacsárí vagy grihasztha tanácsadó csoportjába is. Az egyedülálló mátájík választhatnak brahmacáriní, vagy grihasztha párt is tanácsadójuknak. Ha valaki grihasztha párt választ, akkor a mátájí tanácsadónál vesz menedéket, a prabhu tanácsadó csak a felesége jelenlétében beszélhet a mátájíval. Vánaprasztha mátájík járhatnak vánapraszthákhoz vagy grihaszthákhoz is. Vánaprasztha férfiak járhatnak vánapraszthákhoz és grihaszthákhoz egyaránt.

Vélemény, hozzászólás?